DİYARBAKIR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

Okul spor faaliyetleri yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. İlgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

11 Ekim 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31980

YÖNETMELİK

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

OKUL SPOR FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 2/11/2019 tarihli ve 30936 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç), (n) ve (ü) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ç) Spor federasyonu: Spor dalı ile ilgili faaliyetleri yürütmek üzere kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan, organları seçimle gelen ve idari ve mali özerkliğe sahip federasyonları,"

"n) Lisans: Okul spor yarışmalarına katılacak öğrenciler için spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya ilişkin verilen izin belgesini,"

"ü) Spor faaliyeti: Bakanlık veya spor federasyonları tarafından düzenlenen ya da izin verilen spor müsabaka ve yarışmaları ile bunların hazırlık ve eğitim çalışmalarını,"

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "öğrenci sporcu" ibaresinden sonra gelmek üzere ", çalıştırıcı" ibaresi eklenmiş; aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan "başında mahalli yarışmalara" ibaresi "içerisinde mahalli yarışmalar takvimi esas alınarak" şeklinde; (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (g) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"d) Öğrenci sporcunun okul adına yarışmalarda yer alması için öncelikle ilgili kademede okuması gerekir. Bir veya birkaç kademede birlikte eğitim ve öğretim verilen okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademeleri arasında öğrenci sporcu geçişi yapılamaz. Eğitim ve öğretim hizmetlerini aynı fiziki yapı ve aynı okul müdürlüğü altında farklı kurum kodu ile birleşik olarak sürdüren okullarda ilgili spor dalında takım oluşturmaya yeterli sayıda başvurunun yapılmaması halinde karma takım çıkarılabilir. Öğrenci sporcular, öğrenci belgelerinde ismi geçen okul adına, karma takım çıkarılması halinde ise başvuruda bulunan okul adına yarışmalara katılabilirler. Karma takımlarda öğrenci sporcu lisansları başvuruda bulunan okul adına düzenlenir. Karma takım çıkarılması halinde takım adına verilecek ödül ve başarıya bağlı diğer kazanımlarda başvuruda bulunan okul; bireysel olarak verilecek ödül ve başarıya bağlı diğer kazanımlarda ise öğrenci sporcu esas alınır. Karma takıma ilişkin diğer usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir."

"Yarışma takviminin yetişmediği spor dallarında veya yurt içinde yarışması yapılmayan kategori ve sıkletlerde ülkemizi temsil edecek okul takımları ve ferdi sporcular Bakanlık tarafından belirlenir."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) İl tertip komitesi; il müdürü başkanlığında, spor hizmetleri müdürü, il müdürü tarafından görevlendirilen bir şube müdürü ve iki personel, il milli eğitim müdürü tarafından görevlendirilen bir şube müdürü ve en az iki en fazla beş beden eğitimi ve spor öğretmeni ile ilgili spor federasyonlarının il temsilcilerinden oluşur."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(5) Okul spor yarışmaları kapsamında illere verilecek takım ve ferdi sporcu kontenjanları her yıl Bakanlık tarafından belirlenir."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 8- (1) Okul spor yarışmaları, fiziksel etkinlik ve oyunlara katılım için aşağıda belirtilen belgeler istenir:

a) Okul spor yarışmaları için öğrenci sporcu lisansı, fiziksel etkinlik ve oyunlar için oyun kartı.

b) Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, resmî kurumlardan alınmış kimlik belgesi, pasaport veya oturma izin belgesi.

c) İl dışına çıkacak kafileler için mülki amir onaylı kafile listesi.

ç) Veli izin belgesi tüm öğrenci sporcular için düzenlenir, il içi ve il dışı yarışmalara katılacak öğrenci sporcuların veli izin belgeleri okul müdürlüğü tarafından alınır.

(2) Yukarıda belirtilen belgeler haricinde, spor dalı uygulama esaslarında başka belgeler de talep edilebilir."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına "ödül törenine" ibaresinden sonra gelmek üzere "mazeretsiz olarak" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"(1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak yarışmalarda verilecek kupa, madalya, başarı ve katılım belgeleri Bakanlık tarafından belirlenir."

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "müdürlüğü" ibaresi "yetkilisi" şeklinde; aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Lisans çıkarmak için gerekli bilgi ve belgeler ile sağlık izin belgesine ilişkin hususlar ilgili spor dalı uygulama esaslarında belirtilir.

(3) Lisansın geçerlilik süresi, ilgili spor dalı uygulama esaslarında belirtilir."

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Öğrenci sporcu, bir eğitim ve öğretim yılında en fazla iki okul adına yarışmalara katılabilir. Nakil olan öğrenci sporcular, aynı eğitim ve öğretim yılında tekrar eski okulu adına yarışamaz. Birinci dönemde yapılan nakillerde, öğrenci sporcular Milli Eğitim Bakanlığı tarafından nakil onayının yapıldığı tarihten itibaren otuz gün geçtikten sonra okullar arası yarışmalara katılabilirler."

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Uluslararası yarışmalara katılım sağlanacak spor dalı ve kafile listesi Genel Müdürlük tarafından belirlenerek Bakanlık Makamının onayına sunulur. Yarışmalara ilişkin iş ve işlemler Bakanlık veya ilgili spor federasyonu tarafından yürütülür."

MADDE 12- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

Fırat Mahallesi 597. Sokak No 4 Kayapınar / DİYARBAKIR - 0412 322 2100 / 0412 322 2200 / Sanal Santral 84122100 / 84122200

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.